Genel Sekreterlik

Ahmet BAÇ
Genel Sekreter

e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Tel: 0 266 3121517- 10

GÖREVLERİ

 

 • Oda Meclisinin zamanında toplanabilmesi için her türlü hazırlıkları yapmak, Meclis gündeminin Yönetim Kurulu tarafından düzenlenebilmesi için gerekli hazırlık ve çalışmaları yaparak davetiyelerin, gündemin ve lüzumlu görülecek diğer evrakın zamanında Meclis üyelerine gönderilmesini sağlamak.

 • Oda Meclisince seçilen Komisyonların toplantıları için gerekli her türlü hazırlıkları yapmak.

 • Meclis toplantısında alınmış görüşme tutanaklarının Meclis Başkanlığınca Genel Sekreterliğe teslim edilmesini müteakip, Meclis toplantısında alınan kararların gereğinin yerine getirilmesini sağlamak.

 • Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini Yönetim Kurulu Başkanı veya başkan vekilleri ile beraber hazırlamak, gündemi toplantı tarihinden en az bir gün önce üyelere göndermek, Yönetim Kurulu toplantılarının yapılması için gerekli her türlü hazırlığın yapılmasını sağlamak.

 • Yönetim Kurulunda alınan kararları takip ve sonuçlandırmak ve kararların gereğinin zamanında yerine getirilmesini sağlamak.

 • Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komitesi toplantılarına ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalatmak, Yönetim , Meclis ve meslek komiteleri toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek.

 • Odalarla odalar, borsalarla borsalar ve odalarla borsalar arasında çıkan veya çıkması muhtemel mesleki ihtilâfların çözümlenmesi için önerilerini Yönetim Kurulu Başkanına sunmak.

 • Muhasebe ve muamelâtta birlik ve beraberliği sağlamak ve olası değişiklikleri Yönetim Kurulu'na sunmak.

 • Oda Meclisine arz edilmek üzere Odanın bir yıllık faaliyeti hakkında Yönetim Kurulunca hazırlanacak raporun zamanında tanzimi için gerekli her türlü tedbiri almak.

 • Yönetim Kurulunun hazırlayarak Oda Meclisine sunacağı Türkiye'nin ve İlçemizin iktisadi durumu hakkındaki raporun hazırlık çalışmalarını yürütmek.

 • Bakanlıklarca bilgi istenilen konularda gerekli çalışmaları yapmak, Bakanlıklara verilecek bilgi hakkında Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekilinin onayını alarak gereğini yerine getirmek

 • Odanın yıllık gelir ve gider bütçesini Oda Meclisine sunulmak üzere, Başkan veya başkan vekili ve muhasip üye ile birlikte hazırlamak.

 • Her ay Yönetim Kuruluna aylık harcamalar, oda aidatlarının tahsilatı ve finansal işlemler hakkında bilgi sunmak, bütçe dönemi sonunda aktif ve pasif hesaplarını izah eden bilanço ile bilanço dönemindeki gelir ve gider tabloları ile izahnameleri Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

 • Aylık hesapları Yönetim Kuruluna onaylatır. Yönetim Kurulunun onayı sonrası Hesapları İnceleme Komisyonuna sunar. Kontrol ve onay sonrası aylık Meclis Toplantısında Meclis tarafından onaylanır ve Yönetim Kurulu ibra edilir.

 • Oda personelinin disiplin ve sicil amiri olduğundan her kademedeki personeli denetlemek ve mevzuat ve Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri Oda bünyesinde kurulmuş bulunan daire veya servisler vasıtasıyla yerine getirmek.

 • Personelin, verimli bir şekilde çalışabilmesi için gerekli her türlü tedbirleri almak, mesai saatlerinde görevleri başında bulunmalarını denetlemek, personel servisince sicillerin usulüne göre düzenlenmesini ve saklanmasını temin etmek.

 • Oda hizmetlerinin yerine getirilmesi için satın alınacak veya yaptırılacak iş ve hizmetlerle her türlü araç ve gerecin mevzuata uygun olarak teminini, yaptırılmasını, demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak

 • Odanın hizmetler karşılığında alacağı ücret tarifesini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayını takiben uygulanmasını sağlamak.

 • Oda ve borsalar arasındaki işbirliğini sağlamak ve oda mensupları ile personelinin mesleki bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla toplantılar düzenlenmesini sağlanmak.

 • Mevzuatın uygulanmasında odanın Birliğe intikal ettirecekleri tereddütlerin giderilmesi için gerekli tedbirleri almak ve ilgili kuruluşlara bilgi vermek.

 • Ekonomi işlerinde  Birliğin istediği bilgi ve görüşlerin zamanında verilmesini sağlamak ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek suretiyle her türlü çalışmaları ve hazırlıkları düzenlemek.

 • Milletlerarası Ticaret Odası ve diğer Odalarla işlerin verimli olarak yürütülebilmesi için gerekli her türlü tedbiri almak.

 • Yönetim Kurulu Kararı ile milletlerarası teşekküllerle işbirliğinin kurulabilmesi için her türlü tedbirleri almak.

 • Mevzuat ile verilen görevler ile Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu kararlarıyla verilecek diğer görevleri yapmak.

 • Oda iç yönergesi taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.

 • İş Makinesi Tescil Belgesi, Kapasite/Ekspertiz Raporları, ATR/EUR 1 Dolaşım belgelerini, hazırlamak ve imzalamak

Adres: Fevzipaşa Mah. Eski PTT Sokak No:10 Ayvalık - Balıkesir   /   Tel: 0 266 312 56 60 - 0 266 312 15 17   /   Faks: 0 266 312 22 83   /   Eposta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.