İnşaat Sektöründeki Üyelerimizin Dikkatine

YETKİ BELGELİ USTA ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU

 

 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren, inşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustaların yetki belgesi sahibi olmaları zorunludur. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 11.11.2011 tarih ve 25736 sayılı yazıda;
Bilindiği üzere, 3194 sayılı İmar Kanununun 28. Maddesi uyarınca, 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren, inşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustaların yetki belgesi sahibi olmaları zorunludur.
Konu ile ilgili olarak, 16 Aralık 2010 tarihli ve 27787 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” in Geçici 1. Maddesinde;
a) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında edinilmiş diploma, ustalık belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık belgelerinden birisi,
b) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi ile 31/12/2008 tarihli ve 27097 6. Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre faaliyet gösteren kurslardan aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre alınan kurs bitirme belgeleri,
c) Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile Milli Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler veya işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler, 
ç) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve MEB tarafından denkliği sağlanan belgeler,
d) Yukarıdaki bentlerde sayılan belgelerden herhangi birine sahip olmamakla birlikte, inşaat ve tesisat işlerinde bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çalışmış olduğunu,  müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile kanıtlayıp, bu yazı veya belgelerle 1/1/2015 tarihinden önce müdürlük veya ilgili idareye başvurarak adına EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenenlere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 32-40 saatlik eğitim sonucunda verilen belgeler, 
ustalık yetki belgesi olarak kabul edilebilecek belgeler olarak sıralanmaktadır.
Bu kapsamda, 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren, inşaat ve tesisat işlerinde yapım işi üstlenen yapı müteahhitlerinin yetke belgesiz usta çalıştırmalarına izin verilmeyecektir.
Yazıda devamla, Geçici Ustalık Yekti Belgesi alınabilmesi için gerekli başvuruların, inşaat ve tesisat işlerinde çalıştığına ilişkin müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile, 01 Ocak 2015 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya yapı ruhsatı düzenlemeye yetkili idareye yapılabileceği, 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren cezalı duruma düşülmemesi için Geçici Ustalık Yetki Belgesi nin, gerekli başvuru yapılmak suretiyle en kısa zamanda alınması gerektiği ifade edilmesi gerekmektedir.
01 Ocak 2015 tarihinden önce, müdürlük veya ilgili idareye başvurarak adına Geçici Ustalık YetkiBelgesi düzenlenenlere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 32-40 saatlik eğitim verilmesi öngörüldüğü, bu eğitim sonucunda verilecek belgelerin yetki belgesi olarak kabul edileceği belirtilmekte, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği ve uygulamakta olduğu eğitim programı dahilinde, Geçici Ustalık Yekti Belgesine sahip olanlardan; öncelikle demir, betonarme kalıbı, çatı, duvar, boya, sıva, yalıtım, vb. inşaat işleri ile sıhhi, kalorifer ve elektirk tesisatına ilişkin ustalık branşlarında gerekli eğitim faaliyetlerinin başlatılmasına ve tamamlanmasına yönelik olarak tüm iş ve işlemlerin zaman kaybedilmeksizin Valiliklerce koordine edileceği vurgulanmıştır.
Konunun aciliyetine binaen, Yönetmeliğin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerden herhangi birine sahip olmayan ustaların Geçici Ustalık Yetki Belgesi almak üzere, bir an önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (http://www.cevresehircilik.gov.tr/turkce/ ) veya yapı ruhsatı düzenlemeye yetkili idareye başvurmaları gerekmektedir.  
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sitesi için tıklayınız

Adres: Fevzipaşa Mah. Eski PTT Sokak No:10 Ayvalık - Balıkesir   /   Tel: 0 266 312 56 60 - 0 266 312 15 17   /   Faks: 0 266 312 22 83   /   Eposta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.