Menu Close

HAKİKİ ŞAHIS İŞLETMELERİ

1-KURULUŞ

 1. Dilekçe
 2. Nüfus fotokopisi (2 adet)
 3. Vergi Levhası fotokopisi (2 adet)
 4. Oda Kayıt Beyannamesi
 5. Bilanço esasına göre defter tuttuğunu gösterir Yevmiye defteri noter onay sayfası fotokopisi (2 adet)
 6. Fotoğraf (2 adet)
 7. İmza beyannamesi (Kişinin nüfus cüzdanının aslını ibraz etmesi şartı ile Noterlerde veya Müdürlüğümüzde düzenlenmektedir)

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi
 • Kayıt işlemleri vekaleten gerçekleştirilecekse vekaletin noter onaylı aslı

2-ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Yeni adresin belirtildiği, adres değişikliğine ilişkin Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılmış talep dilekçesi (Kaşeli imzalı)
 2. Yeni adresin belirtildiği, adres değişikliğine ilişkin Ticaret Odası Başkanlığına hitaben yazılmış talep dilekçesi (Kaşeli imzalı)
 3. Vergi Levhası fotokopisi veya 15 gün içinde Vergi dairesinden alınmış mükellefiyet yazısı

3-SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ:

 1. Soyadı değişikliğine ilişkin Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Soyadı değişikliğine ilişkin Ticaret Odası Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 3. Nüfus fotokopisi (2 adet)
 4. Yeni soyadına göre işletme unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi(Kişinin nüfus cüzdanının aslını ibraz etmesi şartı ile Noterlerde veya Müdürlüğümüzde düzenlenmektedir)

4-UNVAN-İŞTİGAL KONU DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Yeni unvan ve yeni iştigal konusu değişikliğinin belirtildiği Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe (İmzalı kaşeli) 
 2. Yeni unvan ve yeni iştigal konusu değişikliğinin belirtildiği Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe (İmzalı kaşeli)
 3. Ana faaliyet kodunu gösterir vergi levhası fotokopisi

5-SİGORTA ACENTELİĞİ VERİLİŞİ

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılmış Dilekçe (imzalı-kaşeli)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına hitaben yazılmış Dilekçe (imzalı-kaşeli)
 3. Acentelik vekaletnamesi (1 adet Noter onaylı)

6-SİGORTA ACENTELİĞİNİN FESHİ

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılmış Dilekçe (imzalı-kaşeli)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına hitaben yazılmış Dilekçe (imzalı-kaşeli)
 3. Acentelik fesihnamesi (Noter onaylı)


7-ŞUBE AÇILIŞI

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılmış Dilekçe (imzalı-kaşeli)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına hitaben yazılmış Dilekçe (imzalı-kaşeli)
 3. Şube unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (Kişinin nüfus cüzdanının aslını ibraz etmesi şartı ile Noterlerde veya Müdürlüğümüzde düzenlenmektedir)
 4. Taahhütname (imzalı-Kaşeli)
 5. Oda Kayıt Beyannamesi
 6. Vergi yoklama tutanağı (Birden fazla şube açılması halinde veya yoklama tutanağı ibraz edilemediği hallerde Oda Sicil Müdürlüğünden istihbarat istenecektir.)

8-ŞAHIS İŞLETMESİNİN BAŞKA ŞAHSA DEVRİ

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılmış Dilekçe (imzalı-kaşeli)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına hitaben yazılmış Dilekçe(imzalı-kaşeli)
 3. Devir Sözleşmesi (Noter onaylı)
 4. İmza ve unvan beyannamesi (Kişinin nüfus cüzdanının aslını ibraz etmesi şartı ile Noterlerde veya Müdürlüğümüzde düzenlenmektedir)

9-MERKEZ NAKLİ (GELEN)

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben yazılmış Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına hitaben yazılmış Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111.maddesine göre sicil belgesi
 4. Ticaret unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (Kişinin nüfus cüzdanının aslını ibraz etmesi şartı ile Noterlerde veya Müdürlüğümüzde düzenlenmektedir)
 5. Oda Kayıt Beyannamesi

10-KAPANIŞ

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 3. Mal beyanı (Dilekçede belirtilebilir)
 4. Şahıs işletmesinin şubeleri bulunması halinde şube kayıtlarının kapatıldığına dair Ticaret Sicil Gazetesi örnekleri