Menü Kapat

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi (MOYDEN)

21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği’nin Atık yağ üreticisinin yükümlülükleri başlıklı 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla, Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne başvurarak gerekli belgeyi almakla, Bakanlığın çevrimiçi programlarına (EÇBS – Atık Yönetim Uygulaması) kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak hükmü gereğince motor yağı bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür.” değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin kayıt altına alınması, gerek atık yağ toplama miktarlarının artırılması gerekse atık yağların gayri resmi yollarla akaryakıta karıştırılması veya enerji amaçlı kullanılmasının önüne geçilmesi noktasında önem arz etmektedir. Mezkur tesis/işletmelerin Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne başvuru yaparak Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi (MOYDEN) alması gerekmektedir.

Diğer yandan 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20 nci maddesinin (dd) bendinde yer alan “Ek 15 inci madde uyarınca yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere altmış gün içinde yetki belgesi alınması için yazılı ihtarda bulunulur. Yazılı ihtara rağmen yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere 10.000 Türk lirası (13.620 TL) idari para cezası verilir.” hükmü kapsamında yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapılan işletmelere idari yaptırım uygulanmaktadır.

Bu çerçevede halihazırda motor yağı değişimi yapılan ancak yetki belgesi bulunmayan üyelerimizin Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak (www.balikesir.csb.gov.tr – MOYDEN başlığı altındaki formatta belirtilen dilekçe ile) yetki belgesi alınması, yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapılan işletmelere Çevre Kanunun 20 nci maddesi kapsamında idari yaptırım uygulanacağının bilinmesi hususunda bilgilerinizi rica ederiz.