Menü Kapat

YETKİ BELGESİ İŞLERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde Odamıza gelen 29.03.2022 tarih 3325 sayılı yazıda belirtildiği üzere; Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esasların Yetki belgesi başvurusu yapan firmalarda aranacak şartlar başlıklı 8 inci maddesi gereğince firmaların “En az iki yüz elli bin Türk Lirası ödenmiş sermayeye sahip bulunması ve bu sermayeyi özvarlığı içinde koruması” gerekmektedir. Düzenleyiciler bu şartları taşıdıklarını gösterir Yeminli Mali Müşavir Raporunu Birlik tarafından belirlenen zaman aralıklarında üyesi bulunduğu Oda’ya Birliğe intikal ettirilmek üzere gönderir. Anılan raporun süresi içerisinde gönderilmemesi halinde firmaya ihtar verilir; ihtarın ilgili firmaya tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde raporun ilgili Oda’ya teslim edilmemesi halinde firmanın Yetki Belgesi iptal edilir.

Söz konusu düzenlemede yer alan hükümde belirtilen mali yeterlilik durumunun TOBB tarafından etkin bir biçimde takip edilebilmesini teminen, anılan Yeminli Mali Müşavir raporunun 2021 yılında ilk kez Yetki Belgesi almış firmalar ve 2021 yılında Yetki Belgesi’ni yenilemiş olan firmalar hariç olmak üzere tüm Yetki Belgesi sahibi firmalardan 1 Ağustos 2022 tarihine kadar talep edilmesine karar verilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.